Home

한국어

+84 936 600 599

금속판 부품


Chi tiết đột dập
재료의 종류 :
    철
    이녹스
    알루미늄
    구리
    비금속 재료
일제 최고급 CNC 장비를 사용하며 ISO 기준에 맞게 관리하여 정밀도가 높은 제품을 만들 수 있습니다.

회사소개

한국어

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
 세기정밀 베트남 주식회사
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh, Viet Nam.
Tel: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.comwww.seiki.vn 

Home

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.