Home

한국어

+84 936 600 599

용접 및 조립 서비스


폐사는 용접을 비롯해 고객이 의뢰하는 기계, 전기, 전자제품의 조립을 대행합니다

Dịch vụ hàn và lắp ráp

회사소개

한국어

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
 세기정밀 베트남 주식회사
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh, Viet Nam.
Tel: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.comwww.seiki.vn 

Home

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.