Home

한국어

+84 936 600 599

고객주문생산 서비스


폐사는 디자인, 기계제품 생산 등에 있어 모든 고객 요구를 적극 수용합니다

Dịch vụ sản xuất theo yêu cầu

회사소개

한국어

  • +84 936 600 599
  • Email: truong@seiki-vn.com
 세기정밀 베트남 주식회사
Add: Road D2, Dai Dong - Hoan Son IP, Bac Ninh, Viet Nam.
Tel: +84 222 3848186 / Fax: +84 222 3848166
Email:  truong@seiki-vn.com / Website: www.seiki-vn.comwww.seiki.vn 

Home

©Seiki Innovations Vietnam Company, Limited. All Rights Reserved.